Ideari

 

Introducció

L'Institut de Religioses Franciscanes Missioneres de la Immaculada Concepció va nèixer el 1859 a la Garriga (Barcelona), i va ser fundat per la Mare M. Anna Ravell i Barrera per ser l'expressió del seu amor a Déu i al proïsme, donant educació i formació a infants i joves. Per tant, en les nostres escoles volem continuar el treball començant per la Mare Ravell.

En el context d'una societat plural, les Franciscanes Missioneres de la Immaculada Concepció que participem de l'acció educadora i evangelitzadora de l'Esglèsia, presentem el nostre IDEARI que interpreta l'esperit que va animar Anna Ravell, i que les seves seguidores hem anat adaptant al <<ara i aquí>>.

En aquest document que us presentem s'explicita el conjunt d'idees i principis que impulsen i estimulen el desenvolupament i el creixement de la nostra escola.

I. Identitat de les escoles franciscanes

 1. Les escoles franciscanes de la Mare Anna Ravell ofereixen una educació inspirada en l'Evangeli i en les orientacions de l'Esglèsia.
 2. Promouen la formació integral dels alumnes, d'acord amb la concepció cristiana de l'home, de la vida i del món, i els preparen per participar activament en la transformació i millora de la societat.
 3. Realitzen una funció social i oberta a tots els que desitgen l'educació que imparteixen.
 4. S'acullen al finançament públic, per tal d'evitar cap discriminació per motius econòmics.
 5. Impulsen la formació i el creixement d'una veritable comunitat educativa entre tots els estaments que integren l'escola.
 6. S'insereixen en la realitat sociocultural del lloc on viuen, i se senten corresponsables i solidàries amb les altres escoles del país.

II.Escola cristiana

L'ideal educatiu per exel·lència és comunicar respecte i amor ver tota persona. Aquesta tendència parteix del caràcter sagrat de la persona com a criatura feta a imatge i semblança de Déu . Una educació d'inspiració cristiana ha de vetllar per la dignitat de la persona, ja que d'aquest es deriven tots els altres principis.

1- Una educació al servei de la persona

L'escola és un lloc privilegiat per afavorir el creixement i la maduració de l'alumnat en totes les sevse dimensions. Amb aquesta finalitat volem:

 • Ajudar els alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats afectives, intel·lectuals i físiques, i a acceptar les pròpies qualitats i limitacions.
 • Afavorir el creixement de la dimensió social de l'estudiant, com un aspecte bàsic del seu creixement integral, ajudant-lo a inserir-se en la comunitat per mitjà de la vida i l'experiència de grup.
 • Potenciar el desenvolupament de la seva dimensió ètica i transcendent, facilitant-los la recerca del sentit de l'existència humana, i presentant-los el missatge de Jesucrist mitjançant un oferiment respectuós.

2-Una educació integradora de la personalitat

L'educació de la dimensió biopsicològica suposa un equilibri harmònic del conjunt i capacitat, que depenen les unes de les altres. Per això promovem el desenvolupament natural, progressiu i sistemàtic de totes aquestes facultats:

 • Les afectives, que expressen emocions, interessos i valoracions que condueixen a la presa d'actituds davant de fets culturals i socials.
 • Les intel·lectuals, des de la memorització, comprensió i aplicació de principis a noves situacions.
 • Les psicomotrius i fisicomotores, que permeten l'organització del propi esquema corporal en relació amb l'espai, el temps i els altres.

Volem afavorir la integració de la personalitat i la promoció de totes aquestes facultats a partir del coneixement, l'acceptació i la superació d'un mateix.

3-Una educació ètica i oberta a la transcendència

La nostra escola assumeix la dimensió ètica i transcendent de l'home com a dimensió eminentment humana i, per tant, com un aspecte que s'ha de tenir en consideració, en promoure el creixement integral de l'estudiant.

Així doncs, en els nostres plantejaments educatius:

 • Partim del fet que l'home és un ésser obert a un àmbit que el trancendeix, i que la consideració d'aquest fet l'ajuda a descobrir el seu destí i el de la humanitat.
 • Mostrem que la dimensió transcendent de l'home obre nous horitzons a la vivènvia i a la interpretació de la realitat personal, humana i del món.
 • Ajudem a descobrir que l'obertura a la transcendència és el fonament de l'esperança cristiana.

4-Impartim ensenyament religiós

El cristiamisme és objecte d'ensenyament en la nostra escola perquè pertany a la nostra dimensió cultural fins al punt que és un dels elements constitutius de la cultura d'Occident, i perquè ajuda a descobrir el sentit últim de la vida.

Per això, l'ensenyament religiós escolar:

 • Suposa un estudi sistemàtic de la religió cristiana i, en concret de la religió catòlica.
 • Vol donar resposta als grans interrogants existencials que es planteja l'éser humà.
 • Contribueix a la formació d'una actitud crítica i compromesa envers la societat.
 • S'imparteix en un marc de respecte i de llibertat, i ens permet oferir als alumne la possibilitat de plantejar-se la pròpia existència segons l'Evangeli.
 • Afavoreix una síntesi entre fe, cultura i vida, i posa MARIA com a model de fidelitat al compromís cristià.
 • Promou l'educació de la fe a tots els qui desirgen, mitjançant la Catequesi, per tal que puguin conèixer i estimar Jesucrist, i recòrrer el seu porpi camí de fe.

5-Posem l'accent en alguns valors des de la prespectiva de l'Evangeli

La nostra proposta educativa inclou una referència explícita a alguns valors que expressen la concepció de l'home i del món d'acord amb l'Evangeli.

En concret, ens referim als valors i actituds següents:

"Eduquem en llibertat i per la llibertat"

La formació de persones lliures és un dels objectius essencials de tota educació i un compromís que nosaltres assumim.

Per tant:

 • .Els educadors de la nostra escola han d'actuar com a éssers lliures i respectuosos de la llibertat dels altres, d'acord amb aquest Ideari, de tal manera que el seu comportament sigui un estímul.
 • L'acció educadora ha de promoure que els alumnes adquireixin, gradualment, un concepte de l'autèntica llibertat, s'aostumin a actuar per convicció pròpia, i col3laborin en la creació d'un ambient que eduqui en llibertat.

"Eduquem per la justícia i la solidaritat"

Concebem la justícia i la solidaritat com una exigència de la dignitat i de la igualtat entre tots els homes i dones, com a fills de Déu.

Per això, ens comprometem a col·laborar positivament:

 • Valorant el treball dels alumnes, d'acord amb les possibilitats i l'esforç personal, defugint privilegis i discriminacions.
 • Provocant la reflexió crítica sobre les realitats d'injustícia que existeixen en la nostra societat.
 • Despertant la sensibilitat per compartir amb els altres les preocupacions, així com les iniciatives i els projectes que puguin repercutir en bé dels altres.

"Eduquem per la convivència i la pau"

Els cristians hem de ser signes d'aquella fraternitat que afavoreixi i consolidi el diàleg, la cooperació i la pau entre tots.

L'escola és un lloc molt adequat per promoure l'educació per la convivència, i per preparar els alumnes a ser defensors i constructors de la pau.

Amb aquesta intenció volem:

 • Promoure entre tots els membres de la Comunitat educativa una relació cordial d'acollida i senzillesa que eviti tota discriminació.
 • Afavorir el reconeixement i la comprensió de les diferències entre les persones, les pobles i els grups socials, per raó de la llengua, la cultura, els costums i tradicions...
 • Donar suport a aquells organismes, intitucions i persones que, amb sentit evangèlic, lluiten a favor de l'enteniment, la justícia, la concòrdia i la pau.

6-Posem en relleu algunes actituds

. Gratitud i alegria, sense deixar-nos abatre per les dificultats de la vida.

. Creativitat i esperi de renovació, fugint de la rutina, la indiferència i el conformisme.

. Amor pel treball, com una forma concreta d'alliberament personal i de servei als altres.

. Sinceritat i lleieltat, manifest així la veritat de la pròpia vida.

. Respecte per totes les coses creades, ensenyant l'alumnat a veure la natura com una obra de Déu que s'ha de cuidar, respectar i estimar, a imitació de Sant Francesc d'Assís.

III. El nostre estil d'educar

1-En Comunitat educativa

Concebem l'escola com una comunitat animada pels educadors, amb la participació dels pares i mares, en què el nucli principal són els alumnes.

Reconeixem el caràcter únic i la història <<singular>> de cada alumne, i fonamentem la relació educativa en la familiaritat, la confiança i el diàleg.

L'escola franciscana afavoreix la vivència cristiana de la fe i la seva celebració joiosa. Fomenta l'espiritualitat mariana, de senzilles, discreció i amor confiat en Déu.

Les Religioses Franciscanes Missioneres de la Immaculada Concepció són la institució titular de l'escola i, per tant, responsables d'expressar i donar continuïtat als principis que defineixen el tipus d'educació, així com als criteris d'actuació que garanteixen la fidelitat de l'acció educativa a aquests principis. Exerceixen l'última responsabilitat del centre davant de la societat, els poders públics i el conjunt de la Comunitat educativa.

L'alumne és el centre de la Comunitat educativa. Necessita ajuda i suport en el seu procés formatiu, tot i que ell és l'agent més important d'aquest procés i el principal protagonista del seu creixement.

Els professors constitueixen un estament fonamental en la Comunitat educativa. Són educadors, és a dir, el seu treball formatiu va més enllà de la simple trnasmissió de coneixements. Estan directament compromesos amb la preparació, realització i avaluació del Projecte Educatiu.

Els pares i mares, com a principals responsables de l'educació dels seus fills, participen en la vida de l'escola, amb la qual col·laboren i a la qual donen suport, per mitjà de l'Associació de Pares i Mares d'Alumnes i del Consell Escolar.

Els col·laboradors, i el personal d'administració i serveis, formen part de la Comunitat educativa i, des de responsabilitats i llocs diversos, compartiexen tot el que l'escola és i ofereix.

La nostra concepció d'escola, com a complement de la família, fa que busquem una fluida relació entre ambdues institucions.

2-Alguns aspectes bàsics de la nostra acció educativa

Orientem els alumnes en el seu treball formatiu escolar, perquè descobreixin les seves aptituds i aprenguin a autogovernar-se i a desenvolupar totes les seves capacitats.

Adoptem una metodologia didàctica, oberta i flexible, conseqüent amb els objectius educatius que l'escola pretén.

Donem la importància que es mereix al treball intel·lectual dels alumnes, perquè tots i cadascun arribin al màxim de les seves possibilitats en aquest camp.

Afavorim l'educació per mitjà del moviment i de la expressió corporal, promovem l'adquisició de destreses i habilitats, i potenciem les relacions de cooperació amb companys i companyes.

Posem els avenços tecnològics al servei de l'educació, i preparem els alumnes per fer front a la vida, ensenyant-los a comprendre les noves formes d'expressió que van essent habituals en la nostra societat, però també a ser crítics amb elles.

3-El nostres model de participació

Les Franciscanes desitgen que les seves escoles trobin la línia d'acció al voltant d'aquests tres eixos:

. El Consell Escolar , òrgan col·legiat de govern que fomenta la corresponsabilitat en tota l'activitat escolar.

. El Projecte Educatiu , que concreta la realització gradual i progressiva d'aquest Ideari, d'acord amb els diversos nivells escolars. Es fa possible per la participació de tots els estaments de la Comunitat educativa.

. El Reglament de Règim Interior , que regula el funcionament de l'escola i garanteix l'adequada coordinació de tots els estaments i persones que intervenen en l'acció educativa.

Les Religioses Franciscanes Missioneres
de la Immaculada Concepció, en proposar l'IDEARI
de les nostres escoles, som conscients que no hem
descrit la realitat, sinó que hem suggerit un ideal
educatiu que solament és realitzable si tots els
membres de la Comunitat educativa l'assumeixen
i col·laboren per dur-lo a terme